De Smart Vislift

Een intelligente vispassage

Bereikbaarheid van paai- en opgroeigebieden voor vissen heeft inmiddels een vaste plek in het Europese en landelijke beleid. Echter kan een watersysteem in veel gevallen niet meer zonder waterbeheer objecten. Door klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging moeten er door de waterbeheerders steeds meer waterbeheerssystemen worden aangelegd waardoor de van nature vrije vismigratieroutes onder druk komen en vrijwel volledig verdwijnen. 

Uit onderzoek is gebleken dat vissen in Europa gemiddeld om de kilometer 'hun neus stoten' tegen een object of barrière. Dit heeft er mede aan bijgedragen dat de vis(soorten)bestand enorm is teruggelopen en dat er zelfs vissoorten zijn die met uitsterven worden bedreigd. Dit terwijl de bevolkingsgroei toeneemt en de verbetering van de visstand van nadrukkelijk maatschappelijk en ecologisch belang is.

Uit de praktijk blijkt dat bestaande vispassages niet altijd het gewenste resultaat leveren. Vaak zijn ze verstopt met vuil, staan de passages dicht of juist te ver open. Door de fluctuatie van waterpeil binnen de streefpeilen hebben de traditionele vispassages derhalve zo goed als nooit de juiste vismigratie-stroomsnelheid. De stroomsnelheid in de vispassage luistert daarentegen juist uiterst nauwkeurig; met een vispassage wordt immers een natuurlijke vismigratie getracht na te bootsen.

De Smart Vislift voorziet in de oplossing van het huidige probleem in vismigratie plus de toegevoegde intelligentie maakt waterkwaliteitsbeheersing en kennistoename mogelijk.

Vissenlokstroom

Extra grote rustkamer

Smart Vislift besturingscomputer

Zelflerend aan de hand van real-time metingen.
 • Vissenlokstroom

 • Extra grote rustkamer

 • Smart Vislift besturingscomputer

  Zelflerend aan de hand van real-time metingen.

  Werking

  Vissoorten verschillen onderling in zwemkracht en -snelheid. De waterstroomsnelheid is daarmee van groot belang voor vissen om te kunnen migreren. Stroomt het water immers te snel, is migratie voor sommige vissoorten niet mogelijk. Afwijking van waterpeilen en waterdebiet binnen normale streefpeilen en vervuiling in de vispassages dragen bij aan wisselende waterstroomsnelheden en daarmee juist aan het soms onmogelijk migreren van enkele vissoorten.

  De Smart Vislift lost dit op. Onze oplossing biedt vrijwel iedere vis de juiste migratie-omstandigheden. Mede door de automatische aansturing en daarmee de aanpassing van waterstroomsnelheid. Smart Vislift biedt vismigratie op basis van door kunstmatige intelligentie aangepaste waterstroomsnelheid. Waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende weersomstandigheden, waterkwaliteit, temperatuur en vismigratiegedrag c.q. migrerende vissoort.

  De Smart Vislift is ontworpen door onszelf. De componenten en waterbeheerssystemen waaruit de Vislift is opgebouwd, zijn echter van de hand van bewezen en voor de Waterschappen bekende partijen: een innovatie in vismigratie, gebaseerd op bewezen onderdelen.

  De theorie

  Vissen zoeken hun weg via weerkaatsing van impulsen. Krijgen ze deze impulsen, voelen zij zich opgesloten en daarmee bedreigd. Vislift heeft derhalve in samenwerking met waterbeheersers en ecologen een ronde vispassage ontwikkeld. Zo ontstaat er geen harde weerkaatsing van impulsen vanaf de zijkanten en wanen zij zich in een natuurlijke omgeving.

  Eenmaal en via de aangepaste waterstroomsnelheid ingezwommen vissen, belandt deze in de ronde passage. Deze leidt de vissen door het binnenwerk, in de vorm van een clothoïde helix, welke de vissen een gedraaide trap naar boven leidt.

  Voordelen

  De voordelen ten opzichte van bestaande vispassages zijn legio. Niet alleen voor de vissen. Ook voor de waterbeheersers.

   

  • Altijd de juiste stroomsnelheid in de vispassage

  • Neemt minder ruimte in beslag

  • Overkomt iedere vismigratie barriere

  • Geen zoetwaterverspilling en besparing pompkosten

  • In een handomdraai geplaatst

  • Intelligent

  • Automatische vismigratiedata

  • Op afstand bedien- en afleesbaar

  • Automatisch zelfreinigend

  • Communiceert met andere Visliften

  Plug & Play plaatsing

  Met de Smart Vislift komt het behalen van de vismigratie doelstellingen binnen handbereik. U geeft uw migratieknelpunt door, en wij ontzorgen u.

  Een vispassage ontwikkeld naar de wensen van de water- en peilbeheerder. Peilbeheerders wilden tijdens de ontwerpsessies heel graag een vispassage welke geplaatst kan worden zonder de watergang af te dammen en het liefst geen damwandconstructies.

  Ecologen willen heel graag een vispassage die geplaatst kan worden zonder dat de watergang droog gepompt dient te worden zodat er geen vissen sterven door pompen, ecologie en organismen verloren kunnen gaan.

  Vislift heeft deze wensen meegenomen tijdens het ontwerpproces. Het resultaat is een prefab gestandaardiseerde Plug&Play vispassage ontworpen om overal binnen een handomdraai te kunnen plaatsen. Dit zonder watergangen droog te zetten en de waterdoorstroming te waarborgen tijdens de werkzaamheden.

  De bovenstroomse uitzwembuis kan door een barrière heen worden geboord, ongeacht het type en materiaal van de barrière. Indien mogelijk kan de uitzwembuis zelfs om barrières heen worden gegraven. Door ontwerp en bouwtype is er voor de waterbeheerder nagenoeg geen vergunningentraject te doorlopen waardoor projecten snel geregeld en uitgevoerd kunnen worden.

  Vismigratie

  Het opheffen van migratiebarrières (zoals stuwen, waterkrachtcentrales, gemalen, sluizen etc.) is, naast herstel van leefgebieden, door waterbeheerders geïdentificeerd als een belangrijke maatregel om een gezonde visstand te bereiken.

  Vismigratie

  Wist u dat; de vroegst bekende vispassages komen van lokale mensen die vissen hielpen om obstructies in de Franse rivieren te passeren in de 17e eeuw. Er werden takken samengebundeld welke op een dusdanige manier werden geplaatst waardoor vissen deze barrières konden trotseren. Het eerste patent van een vispassage dateert uit 1837 en was dan ook een Franse uitvinder.

  Vroeger wist men ook dat het voor een gezonde visstand van belang is dat de aanwezige vissoorten tijdens elk levensstadium en seizoen voldoende geschikte habitatten moeten kunnen bereiken. Daarnaast is het van belang dat er voldoende uitwisseling van genetisch materiaal kan plaatsvinden tussen populaties onderling.

  Een goede uitwisseling tussen populaties zorgt voor genetische diversiteit binnen de populaties waardoor de populaties een grotere resistentie hebben tegen ziektes en er minder afwijkingen voorkomen. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat vissen van levensbelang zijn voor het ecosysteem van de mens

  Daarom is visstand binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) een van de biologische kwaliteitsparameters. De KRW vraagt waterbeheerders om de doelen en maatregelen af te leiden voor de visstand.

  Overkomen van barrieres

  Het opheffen van migratiebarrières (zoals stuwen, waterkrachtcentrales, gemalen, sluizen etc.) is, naast herstel van leefgebieden, door waterbeheerders geïdentificeerd als een belangrijke maatregel om een gezonde visstand te bereiken.

  Door klimaatveranderingen, zeespiegelstijging, gletsjerverdwijning en bodemdaling moeten onze waterbeheerders ons steeds meer gaan beschermen tegen het komende water. Waardoor er steeds meer barrières ontstaan in van nature vrije vismigratieroutes. Het beste om een barrière en of obstakel te verwijderen, maar in de meeste gevallen moet deze gehandhaafd blijven voor kunstmatige water en peilbeheer.

  De soortenvariatie is enorm afgenomen en er zijn al vissoorten met uitsterven bedreigd, daardoor is men wereldwijd bezig met het oplossen van de vismigratie knelpunten. Uit grootschalig onderzoek is naar voren gekomen dat vispassages mogen verbeteren en heeft Vislift vanuit waterbeheer de vraag gekregen een vispassage van 21e eeuw te ontwikkelen.

  Daarom heeft Vislift een vispassage ontwikkeld met ecologen en waterbeheerders samen om vismigratie eenvoudiger, voordeliger en veel efficiënter te maken voor alle belanghebbenden. De Smart Vislift: een technologische vispassage.


  Wilt u meer weten?

  Wij bekijken graag met u de mogelijkheden voor technologische vismigratie met de Smart Vislift. Neem gerust contact met ons op!